Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, na prízemí

Tel. : +421 2 59378 217

 

Štruktúra oddelenia

 • Lôžkové oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny tzv. OAIM – 5  lôžok
 • Jednotka intenzívnej starostlivosti onkologická tzv. JIS – 5 lôžok (pre odbory klinická onkológia, onkológia v chirurgii, onkológia v gynekológii)
 • Úsek anestetický
 • Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny s katetrizačnou miestnosťou pre zavádzanie CVK

 

Denný režim lôžkového oddelenia:  

05:45 - 07:00
podávanie antibiotík, odber biologického materiálu, odovzdávanie služieb
06:30 - 09:00
odber, ranná toaleta imobilných pacientov,

raňajky, kŕmenie pacientov,

príprava infúznych roztokov, podávanie liekov per os, aplikácia

intravenóznych injekcií a infúzií
08:00 - 08:30
vizita
08:30 - 13:00
konziliárne a odborné vyšetrenia, vybavovanie vizity, príjem pacientov
12:00 - 12:30
obed, kŕmenie pacientov
13:00 - 16:00
konziliárne a odborné vyšetrenia, vizita, odovzdávanie služby
17:00 - 18:00
večera, kŕmenie pacientov, podávanie liekov, odovzdávanie služby
18:30 - 19:30
vizita
19:30 - 21:00
vybavovanie večernej vizity, večerná toaleta
21:00 - 06:00
nočný pokoj

 

Poznámka:

Každý pacient absolvuje najneskôr deň pred plánovaným operačným zákrokom pohovor s anestéziológom, v rámci ktorého mu navrhneme a podrobne vysvetlíme pre neho optimálny spôsob anestézie a oboznámime ho so všetkými možnými rizikami výkonu.

 

Návštevné hodiny:

pondelok – piatok:  15:00 – 17:00

sobota, nedeľa, sviatky:  14:00 – 17:00

Podľa závažnosti stavu pacienta a po odsúhlasení primárom oddelenia, sú návštevy možné aj mimo stanovených hodín. V deň operácie sa návšteva pacienta nepovoľuje.

 

Lôžkové a prístrojové vybavenie:

Lôžkové oddelenie poskytuje 5 intenzivistických a 5 resuscitačných lôžok, z toho 5 izolovaných boxov pre potrebu izolácie pacienta. Lôžka sú vybavené monitormi s možnosťou kompletného invazívneho a neinvazívneho monitorovania pacienta, servoventilátormi, lineárnymi dávkovačmi, infúzomatmi.

Monitorovanie životne dôležitých funkcií zabezpečuje najmodernejšia monitorovacia technika. Na klinike je k dispozícii 7 prístrojov pre dlhodobú umelú ventiláciu pľúc, monitory vitálnych funkcií, pacientske monitory, pulzné oxymetre, anestetické prístroje, elektrokardiostimulator, videolaryngoskop a ďalšie prístroje a pomôcky pre intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť.

 

Ordinačné hodiny  ambulancie

Tel. : +421 2 59 378 212

pondelok
07:00 - 08:00 / ošetrovanie CVK pacientom z domu
08:00 - 10:00 / ošetrovanie CVK hospitalizovaným pacientom
10:00 - 11:00 / OAIM konzília
11:00 - 12:30 / zavádzanie CVK
13:00 - 15:30 / vizity
utorok
07:00 - 10:00 / edukácia pacientov
10:00 - 11:00 / OAIM konzília
11:00 - 12:30 / zavádzanie CVK
13:00 - 15:30 / vizity
streda
07:00 - 08:00 / ošetrovanie CVK pacientom z domu
08:00 - 10:00 / ošetrovanie CVK hospitalizovaným pacientom
10:00 - 11:00 / OAIM konzília
11:00 - 12:30 / zavádzanie CVK
13:00 - 15:30 / vizity
štvrtok
07:00 - 10:00 / edukácia pacientov
10:00 - 11:00 / OAIM konzília
11:00 - 12:30 / zavádzanie CVK
13:00 - 15:30 / vizity
piatok
07:00 - 08:00 / ošetrovanie CVK pacientom z domu
08:00 - 10:00 / ošetrovanie CVK hospitalizovaným pacientom
10:00 - 11:00 / OAIM konzília
11:00 - 12:30 / zavádzanie CVK
13:00 - 15:30 / vizity

 

Poznámka:

V prípade nejasností v ošetrovaní CVK a rôznych komplikácií volajte prosím na tel. číslo ambulancie + 421 2 59378 212, po 16:00 a cez víkendy na  tel. číslo oddelenia OAIM +421 2 59378 217.

 

ĽUDIA

Primárka

MUDr. Andrea Letanovská, PhD.

kl.563

 

Zástupca primárky

 

kl.649

 

Vedúca sestra

Mgr. Martina Foglová

kl.566

 

Manažérky dennej zmeny

Mgr. Silvia Nidelová      

kl.217

Bc. Renáta Micheličová

kl.217

 

Lekári  

 • MUDr. Mária Očenášová
 • MUDr. Daniela Jergušová
 • MUDr. Hana Uhliariková
 • MUDr. Mária Zelinková
 • MUDr. Eva Fajmonová
 • MUDr. Katarína Šáriková
 • MUDr. Jana Haščičová
 • MUDr. Radvana Krížanová
 • MUDr. Barbora Halajová
 • MUDr. Alžbeta Magyarová
 • MUDr. Veronika Bielená
 • MUDr. Barbora Kleinová
 • MUDr. Kristína Kozáková
 • MUDr. Júlia Kožlejová
 • MUDr. Zuzana Šalamonová
 • MUDr. Beáta Veverková
 • Igor Klyetsov
 • Natália Kashtanová

 

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny poskytuje komplexnú starostlivosť v odbore anestéziológie, intenzívnej medicíny a resuscitácie a Jednotky intenzívnej starostlivosti v súvislosti - onkologickej. Zodpovedá aj za pregraduálnu výchovu pre Lekársku fakultu UK a Slovenskú zdravotnícku univerzitu.

Zabezpečuje:

 • prípravu pacienta na operačný výkon, vrátane predanestetickej vizity a premedikácie
 • celkovú, alebo zvodnú anestéziu, resp. algosedáciu potrebnú na vykonanie operačného výkonu pre všetky operačné sály, zákrokovne na gynekologickom oddelení, pri diagnostických výkonoch na RDG oddelení, endoskopii a na rádioterapeutickom oddelení
 • pooperačné sledovanie pacientov po krátkodobých výkonoch do obdobia, kým je pacient transportovateľný na základné oddelenie
 • starostlivosť o pacientov s potrebou liečby bolesti invazívnymi metódami
 • starostlivosť o pacientov s potrebou drenáže (hrudná dutina a perikard), odsávania v rámci paliatívnej liečby a liečba pneumotoraxu
 • konzíliá anestéziologické, algeziologické, nutričné, týkajúce sa metabolických alebo pľúcnych komplikácií
 • zavádzanie a ošetrenie komplikácií pri centrálnych venóznych katétroch
 • evidenciu, asistenciu a starostlivosť o kavalné katétre, edukáciu pacientov s kaválnym katétrom, zavádzanie a ošetrenie komplikácií pri centrálnych venóznych katétroch
 • asistenciu pri konzíliách: anestetických, algeziologických, nutričných týkajúcich sa metabolických alebo pľúcnych komplikácií
 • starostlivosť o pacientov s ohrozenými, alebo zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami v rámci operačného výkonu alebo chemoterapie (ventilátor, respiračné zlyhávania, metabolické rozvraty, kardiálne zlyhávanie, atď.) – Jednotka intenzívnej starostlivosti onkologická (pre odbory klinická onkológia, onkológia v chirurgii, onkológia v gynekológii)
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby, spojené s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľských štandardov
 • súčinnosť pri zložitých funkčných a diagnostických vyšetreniach s ostatnými oddeleniami
 • pregraduálnu výchovu pre LFUK a SZU a ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

OAIM a JIS

Poskytujeme liečbu onkologickým pacientom trpiacim závažnými, život ohrozujúcimi ochoreniami v priebehu celých 24 hodín. Kriticky chorým pacientom popri monitoringu vitálnych funkcií poskytujeme podporu, resp. náhradu zlyhávajúceho životne dôležitého orgánu.

Pacienti, ktorí sú liečení intenzívnou chemoterapiou, rádioterapiou alebo po transplantácii krvotvorných buniek sú okrem infekcie ohrození celým komplexom porúch, ktoré môžu vyústiť v kritický stav. Výsledkom môže byť ťažké poškodenie pľúc, oportúnne infekcie vznikajúce pri ťažkej granulocytopénii, narušenie črevnej bariéry s generalizovanou sepsou, závažné poruchy výživy vznikajúce pri postihnutí gastrointestinálneho traktu chemoterapiou.

Liečebnú starostlivosť poskytujeme aj pacientom, kde na základe pridružených ochorení vznikajú závažné komplikácie, ako poruchy srdcového rytmu, metabolické poruchy alebo je nutná drenáž hrudníka s kontinuálnym odsávaním.

Na chirurgickej časti JIS sú hospitalizovaní pacienti po rozsiahlych operačných zákrokoch, u ktorých je predpoklad komplikácií v skorom pooperačnom období a tí, u ktorých sa vyskytli komplikácie ako následok operačnej traumy, septického, posthemoragického a hypovolemického šoku. Starostlivosť o pacientov na chirurgickej časti JIS je denne konzultovaná s chirurgom.

Anestetický úsek

Pri každodennej činnosti na 4 operačných sálach vybavených špičkovými anestéziologickými prístrojmi a kompletnou monitorovacou technikou využívame všetky metódy celkovej a regionálnej anestézie. K intervenčným diagnostickým a terapeutickým výkonom na zákrokových miestnostiach gynekológie, gastroenterológie, rádiodiagnostiky a rádioterapie zabezpečujeme potrebnú analgosedáciu resp. celkovú anestéziu.

Naším cieľom je umožniť a tolerovať chirurgické výkony bez trvalého nepriaznivého pôsobenia na pacienta. Pooperačne pacienta sledujeme až do obdobia, kým jeho stav dovolí preklad na chirurgické resp. gynekologické oddelenie.

Podieľame sa aj na riešení akútnej pooperačnej bolesti, zabezpečujeme aj pokračujúcu pooperačnú analgéziu u pacientov so zavedenými epidurálnymi katétrami.

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Vykonávame predoperačné konziliárne vyšetrenia, premedikácie, a poskytujeme konzultácie.

Mnohé pridružené ochorenia, nezávislé na druhu plánovaného výkonu, často vyžadujú špeciálnu predoperačnú prípravu, vyžadujúcu úzku medziodborovú spoluprácu. Vďaka predoperačnej vizite môžeme včas odhaliť niektoré stavy, ktoré podľa stupňa svojej závažnosti môžu zvyšovať riziko anestézie a operácie.

Pacient k nám prichádza s interným predoperačným vyšetrením, s laboratórnymi výsledkami, s nálezmi z odborných ambulancií, v ktorých je sledovaný. Po dôkladnom preštudovaní dokumentácie a vyšetrení pacienta stanovíme predoperačnú prípravu a tiež mieru rizika - ASA klasifikácia.

Sestry zabezpečujú evidenciu, ošetrovanie a edukáciu pacientov s kaválnym katétrom.

Katetrizačná miestnosť OAIM

Súčasťou oddelenia OAIM je katetrizačná miestnosť pre zavádzanie centrálnych venóznych katétrov.  Pri zavádzaní katétrov často využívame USG navigáciu, ktorou môžeme znížiť riziko komplikácií. Ročne zavádzame cca 1500 centrálnych venóznych katétrov pre potreby chemoterapie, parenterálnej výživy, dlhodobej infúznej liečby vysokokoncentrovanými roztokmi. Závádzame aj dialyzačné CVK pre potrebu odberu periférnych kmeňových buniek pred transplantáciou kostnej drene a tiež u pacientov vyžadujúcich hemodialýzu.