Oddelenie centrálnej sterilizácie

Nachádzate sa tu

 

Lokalizácia: Hlavná budova, - 1. poschodie (suterén)

Tel. : +421 2 59378 324, 214

 

Štruktúra oddelenia

 • centrálna sterilizácia
 • kontrola sterility a účinnosti sterilizačných procesov
 • centrálna úprava nemocničných lôžok
 • referát ochrany zdravia a hygieny

 

ĽUDIA

Primár  
MUDr. Zuzana Fuchsbergerová
kl.685, 813
Vedúca sestra  
Mgr. Viera Šedibová
kl.324, 214
                     

PROFIL PRACOVISKA

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje dekontamináciu, predsterilizačnú prípravu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky používanej v rámci zdravotnej starostlivosti v NOÚ, pri ktorej je využívaná vysoko špecializovaná prístrojová technika a zdravotnícki pracovníci sú na túto prácu špeciálne vyškolení. Zároveň zabezpečuje preventívne a režimové opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia nemocničných nákaz.

Vykonáva:

 • komplexnú predsterilizačnú prípravu zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, techniky a jej príslušenstva, ostatného zdravotníckeho materiálu používaného pri liečebne - diagnostických výkonoch
 • prípravu obväzového materiálu rôzneho druhu
 • sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, operačnej a inej bielizne, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, obväzového materiálu v zmysle platnej legislatívy
  • sterilizáciu fyzikálnu vlhkým teplom
  • nízko teplotnú sterilizáciu chemickú parami formaldehydu
  • nízko teplotnú sterilizáciu plazmovú
 • systém kontroly kvality sterilizačných procesov
  • využitím testovacích fyzikálnych, chemických , biologických a mikrobiologických metód
  • laboratórne vyšetrenia kvality sterilizácie a účinnosti sterilizácie
 • dekontamináciu nemocničných lôžok a dezinfekciu lôžkovín pre jednotlivé zložky NOÚ.

 

Zabezpečuje:

 • pravidelný monitoring mikrobiologickej kontaminácie nemocničného prostredia
 • zdravotný dozor zameraný na dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu a hygienických požiadaviek na prevádzku zdravotníckeho zariadenia
 • režimové opatrenia pri výskyte a prevencii nozokomiálnych nákaz, rezistentných a poly rezistentných kmeňov.