Nemocničná lekáreň

Lokalizácia: Hlavná budova, prízemie

Vedúca: PharmDr. Vlasta Gombárová, MPH, MBA, MSc.

Tel.: +421 2 59 378 414, 779, 778, 129

E-mailvlasta.gombarova@nou.sk; lek@nou.sk 

 

ŠTRUKTÚRA ODDELENIA

Oddelenie klinickej farmácie

Oddelenie prípravy cytostatík

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

PROFIL PRACOVISKA

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť, ktorá zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov s výnimkou prípravy transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok, poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri určovaní a sledovaní liečebného postupu.

 

Činnosti:

 • zabezpečuje lieky, liečivá, dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ich odborné uchovávanie, skladovanie a výdaj
 • poskytuje konzultačnú a informačnú činnosť o liekoch a zdravotníckych pomôckach
 • podieľa sa na optimalizácii farmakoterapie, sledovaní nežiaducich účinkov liekov, racionálnom a ekonomickom predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok a ich vhodnom používaní
 • vykonáva kontrolnú činnosť na oddeleniach a ambulanciách (polročne) so zameraním na správne zaobchádzanie, uchovávanie a hospodárenie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami
 • pozastavuje výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky, stiahnuť liek alebo zdravotnícku pomôcku z obehu alebo pozastaviť jej použitie v prevádzke po nariadení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
 • oznamuje ŠÚKL nežiaduce účinky liekov
 • postupuje pri príprave, uchovávaní a kontrole hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov podľa ustanovení platného Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu
 • overuje pravosť liekov pri výdaji
 • vydáva  len hromadne vyrábané lieky, ktoré sú registrované alebo ich používanie povolilo MZ SR, hromadne pripravované lieky a individuálne pripravované lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov
 • zabezpečuje likvidáciu vyradených liekov na základe vnútornej smernice o odpadoch a v spolupráci so ŠÚKL (omamné a psychotropné látky)
 • podieľa sa na klinickom skúšaní liekov
 • spolupracuje a podieľa sa na verejnom obstarávaní liekov a zdravotníckych pomôcok
 • spracováva a vedie Nemocničný liekový formulár
 • zabezpečuje prípravu, uchovávanie a výdaj cytostatík podľa Európskeho liekopisu, Slovenského farmaceutického kódexu
 • zabezpečuje individuálnu prípravu cytostatík a liekov na podpornú liečbu vo forme infúznych roztokov a injekcií za aseptických podmienok pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov 

 

Zabezpečuje:

 • informačnú, konzultačnú a edukačnú činnosť v oblasti individuálnej prípravy cytostatík a liekov na podpornú liečbu pre lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov
 • spoluprácu pri vyhľadávaní, sledovaní a vyhodnocovaní nežiaducich účinkov cytostatík

 

Pôsobí ako:

 • odborné a metodické centrum pre individuálnu prípravu cytostatík a liekov na podpornú liečbu v NOÚ a konzultačné pracovisko pre ostatné pracoviská v SR, ktoré pripravujú a aplikujú chemoterapiu
 • školiace pracovisko pre budúcich farmaceutov a farmaceutických laborantov - študentov Farmaceutickej fakulty a SZU.