Študenti

Nachádzate sa tu

Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ

Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ slúži ako metodicko výučbová základňa SZU (Slovenská zdravotnícka univerzita) pre pregraduálne štúdium i postgraduálne štúdium v odbore Chirurgia. Je akreditované školiace pracovisko v špecializačnom odbore Onkológia v chirurgii a certifikovanej pracovnej činnosti Chirurgia prsníka.

Poskytujeme stáže, semináre, prednášky pre študentov 3., 4., 5., 6. ročníkov SZU z odboru Chirurgia podľa rozvrhu Katedry SZU. Študenti všetkých ročníkov SZU absolvujú stáže počas zimných a letných semestrov a sú kompletne pripravovaní na skúšku v odbore Chirurgia, propedeutika chirurgie a štátna skúška z chirurgie.

 

Viac informácií:

Iveta Šindelářová, sekretariát Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ

Tel.: + 421 2 59 378 775

 

II. onkologická klinika LFUK a NOÚ

II. Onkologická klinika LF UK a NOÚ je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej prebieha pregraduálna a postgraduálna výučba poslucháčov LF UK.  

Poskytujeme školenie pre študentov 6. ročníka LF UK z odboru Všeobecné lekárstvo podľa rozpisu a požiadaviek LF UK. Študenti 6. ročníka LF UK absolvujú stáže počas zimného a letného semestra v rámci prípravy na štátnu záverečnú skúšku v odbore Interná medicína.

Študenti 5. ročníka absolvujú semináre z povinne voliteľného predmetu Spoločensky významné malignity v letnom semestri.

 

Viac informácií:

Soňa Koišová, sekretariát, II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Tel.: + 421 2 59 378 108

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny  

Poskytujeme školenie pre študentov 4. ročníka LF UK z odboru Anestéziológia a intenzívna medicína podľa rozpisu a požiadaviek LF UK.  Študenti 4. ročníka LF UK absolvujú stáže počas 2 semestrov a sú kompletne pripravovaní na absolvovanie rigoróznej skúšky z odboru Anestéziológia a intenzívna medicína.

 

Viac informácií:

MUDr. Jaroslav Mikula, primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Tel.: + 421 2 59 378 563

 

Ambulancia klinickej psychológie NOÚ poskytuje psychologickú stáž v rámci Špecializačného vzdelávania v odbore Klinická psychológia. Stáž je určená pre študentov špecializačného vzdelávania  Katedry psychológie, na Filozofickej fakulte UK. Termín stáže je potrebné si vopred dohodnúť s PhDr. Luciou Vasiľkovou, na t. č. + 421 2 59 378 114 v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 12:00.

Viac informácií:

Janka Ovčarovičová, Oddelenie ľudských zdrojov

Tel.: + 421 2 59 378 665