Pokyny na ambulantnú chemoterapiu

Nachádzate sa tu

Oddelenie klinickej onkológie – ambulantná chemoterapia (OACh) je najväčšie oddelenie Národného onkologického ústavu v Bratislave (NOÚ) a súčasne najväčším oddelením svojho druhu v Slovenskej republike (SR).

V roku 2017 sme na OACh zaznamenali viac ako 70 000 návštev pacientov, čo je takmer o 20 000 viac ako v roku 2012. Sestry OACh vykonali v roku 2017 viac ako 55 000 odberov krvi a podali viac ako 22 000 infúznych liečob.

Neustále narastajúci počet pacientov a zdravotných výkonov nás pochopiteľne motivuje meniť (modernizovať) systém fungovania oddelenia.

Máme eminentný záujem poskytovať zdravotnú starostlivosť onkologickým pacientom na čo možno najvyššej medicínskej úrovni a v čo možno najmodernejších priestoroch. Priestory OACh na 2. poschodí v hlavnej budove boli zrekonštruované v roku 2014, v súčasnosti pokračujeme v rekonštrukcii ambulancií nachádzajúcich sa v pavilóne M.

V snahe byť v podmienkach SR najlepší a najmodernejší zavádzame od 17. decembra 2018 elektronický objednávací a vyvolávací systém  pacientov.

Súčasťou informačnej kampane, ktorá predchádza zavedeniu uvedeného systému do praxe  je inštruktážne video, informačný leták pre pacientov a nasledujúci súbor otázok a odpovedí.  

 

NOVÝ PACIENT V NOÚ

1. Čo je potrebné urobiť pred prvým vyšetrením v NOÚ?

Bez ohľadu na to, v ktorej ambulancii NOÚ budete vyšetrení, alebo na ktoré oddelenie NOÚ budete prijatí, je potrebné zaregistrovať sa.

Miesto na registráciu sa nachádza v pavilóne radiačnej onkológie (pozri aj registrácia pacientov - https://www.nou.sk/registracia-pacientov.

2. Čo potrebujem na registráciu?

Na registráciu postačuje preukaz zdravotného poistenia a občiansky preukaz.

Do nemocničného informačného systému zadávame predovšetkým Vaše meno a priezvisko, číslo poistenca (rodné číslo), číslo Vašej zdravotnej poisťovne a Vaše telefónne číslo, prípadne telefónne číslo osoby, ktorú sami určíte.

Pri registrácii dostanete plastovú kartu pacienta, na ktorej bude uvedené Vaše meno, priezvisko a čiarový kód.  

3. Na čo potrebujete moje telefónne číslo? 

Súčasťou elektronického systému bude aj odosielanie sms správy, v ktorej bude uvedený deň Vašej nasledujúcej kontroly.

Textová správa Vám bude odoslaná v okamihu, kedy príslušný zdravotnícky pracovník zadá do elektronického systému dátum Vašej kontroly alebo objednaného vyšetrenia.

4. Prečo potrebujem plastovú kartu s čiarovým kódom?

Naskenovaním čiarového kódu si budete sami určovať napríklad poradie, v ktorom Vám na OACh bude zrealizovaný odber krvi (pozri aj ďalej).

Používanie na prvý pohľad nič nehovoriacich čiarových kódov a čísiel nahradí používanie Vášho mena a priezviska aj pri pozývaní do ambulancie lekára.  

5. Čo mám robiť, ak som si v deň vyšetrenia zabudol plastovú kartu pacienta?

Pokiaľ ste si v deň návštevy OACh zabudli plastovú kartu pacienta, navštívte našu registráciu, kde Vám kolegyne vydajú náhradnú papierovú kartu pacienta s vaším čiarovým kódom, ktorý je možné rovnako naskenovať.

6. Čo mám robiť, ak som plastovú kartu pacienta stratil?

Ak ste plastovú kartu pacienta stratili, navštívte prosím našu registráciu, kde Vám kolegyne vydajú novú plastovú kartu pacienta.

7. Kto mi poradí v prípade, že neviem, kde je ambulancia alebo oddelenie, ktoré hľadám?

Pri vstupe do hlavnej budovy NOÚ sa nachádza recepcia s informátorkami, ktoré Vám pomôžu nájsť ambulanciu alebo oddelenie, ktoré hľadáte, vrátane OACh.     

8. Je pravda, že v NOÚ môže byť liečený každý onkologický pacient?

Samozrejme, v NOÚ môže byť liečený každý onkologický pacient bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasu, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, manželský stav a rodinný stav, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie plne v súlade s platnou legislatívou.

9. Musí sa každý onkologický pacient nevyhnutne liečiť v NOÚ?

NOÚ poskytuje konziliárnu činnosť pre všetkých onkologických pacientov v SR, avšak naozaj nie každý pacient musí byť v NOÚ nevyhnutne aj liečený.

Na Slovensku máme 120 ambulancií vo všetkých krajských a takmer každom okresnom meste, v ktorých poskytujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť skúsení špecialisti v odbore klinická onkológia

http://onkologia.sk/wp-content/uploads/Onkosiet-2018.pdf.

Je úplne zbytočné dochádzať na chemoterapiu napríklad z mesta vzdialeného viac ako 100 kilometrov od NOÚ za predpokladu, že rovnakú liečbu môžete dostávať aj na onkologickom pracovisku, ktoré sa nachádza bližšie alebo priamo v mieste Vášho bydliska. 

Byť liečený bližšie alebo priamo v mieste Vášho bydliska rovnako ako v NOÚ znamená, že nemusíte dochádzať.

Byť liečený bližšie alebo priamo v mieste Vášho bydliska rovnako ako v NOÚ znamená byť v prípade komplikácií onkologického ochorenia alebo jeho liečby bližšie k onkológovi, ktorý pozná Váš zdravotný stav najlepšie.

 

PACIENT ODDELENIA AMBULANTNEJ CHEMOTERAPIE 

1. Čo mám urobiť ako prvé, keď prídem ráno na vyšetrenie?

Na vyšetrenie na OACh je potrebné objednať sa. Pokiaľ ste na vyšetrenie v niektorej z ambulancií OACh už objednaní, potom naskenujte hneď po príchode do nemocnice čiarový kód nachádzajúci sa na plastovej karte, ktorú ste dostali pri registrácii.

2. Kde sa nachádzajú skenery?

Skenery sú umiestnené na viacerých miestach v NOÚ a sú viditeľne označené červenými šípkami.

Jeden skener sa nachádza pred vstupom na OACh (2. poschodie v hlavnej budove).

Ďalší skener je umiestnený v pavilóne M, v ktorom sa nachádzajú ambulancie Oddelenia klinickej onkológie A (po vstupe chodba naľavo) a ambulancie Oddelenia klinickej onkológie F – paliatívnej starostlivosti  (po vstupe chodba napravo).

Rovnako nájdete skenery aj pred ambulanciami Kliniky onkohematológie  na 1. a 4. poschodí a pred ambulanciami Oddelení klinickej onkológie D a E na 3. poschodí v hlavnej budove.

Pre naskenovanie čiarového kódu umiestnite plastovú kartu s čiarovým kódom na koniec šípky, ktorá sa nachádza na stene pod skenerom.

To, že bol Váš kód naskenovaný správne, zistíte po vydaní zvukového signálu (hlasné pípnutie) skenovacím zariadením.

3. Môžem použiť ktorýkoľvek skener v nemocnici?

Použiť môžete ktorýkoľvek zo skenerov v nemocnici, takže nebude potrebné čakať pred OACh na 2. poschodí v hlavnej budove tak, ako doteraz.

Po naskenovaní kódu Vás elektronický systém bude evidovať ako pacienta, ktorý v daný deň čaká na vyšetrenie u lekára. 

4. Čo ak nebudem v elektronickom objednávacom systéme zadaný?

Na vyšetrenie na OACh je potrebné objednať sa. Práve objednaním zabezpečíme, že pacient bude v deň návštevy OACh zadaný v elektronickom objednávacom systéme. Ak v deň vyšetrenia na OACh nebudete zadaný v elektronickom objednávacom systéme, budete mať dve možnosti:

a) Ak navštevujete pravidelne niektorú z ambulancií OACh, potom Vás do elektronického systému zadá sestra v príslušnej ambulancii.

Alternatívne Vás do elektronického systému môže zadať jedna z recepčných, ktoré sa nachádzajú pri vstupe na OACh na 2. poschodí v hlavnej budove.

b) Ak ste prišli na OACh prvýkrát a neviete, ktorú ambulanciu máte navštíviť, alebo neviete kde sa príslušná ambulancia nachádza, informujte sa u našich recepčných, ktoré Vás následne môžu zadať do elektronického objednávacieho systému. 

5. Čo mám urobiť po naskenovaní čiarového kódu? 

Po naskenovaní čiarového kódu prejdite do ambulancie Vášho onkológa (začiatok pracovnej doby je 07:30 hod.), v ktorej Vám sestry vydajú žiadanky na odber krvi.  

6. Čo mám urobiť so žiadankami na odber krvi?

Keď budete mať žiadanky na odber krvi, presuňte sa do vstupnej časti OACh (2. poschodie v hlavnej budove), kde sa nachádza televízor (pri vstupe napravo), na ktorom sú zobrazené kódy všetkých pacientov čakajúcich na odber krvi v takom poradí, v akom naskenovali svoj čiarový kód po príchode do nemocnice.

Elektronický systém Vás v tomto poradí bude pozývať do odberovej miestnosti tak, že sa Vaše číslo na monitore výrazne zväčší, súčasne budete počuť pomerne hlasný zvukový signál.

Vaše číslo budete môcť súčasne sledovať na viacerých menších displejoch umiestnených vo vstupnej hale a v priľahlých priestoroch OACh, takže nie je nevyhnutné, aby všetci pacienti čakali pred jedným televízorom.

7. Čo ak nestihnem prísť do odberovej miestnosti včas po tom, ako ma elektronický systém vyzve k vstupu?

Do odberovej miestnosti sa nemusíte vôbec ponáhľať.

Ak nestihnete prísť načas, elektronický systém Vaše miesto automaticky posunie za nasledujúcich desať pacientov.

Ak nestihnete prísť načas ani po prvom presune, elektronický systém bude postupovať rovnako, až kým neprídete do odberovej miestnosti.

Poradie vlastne nikdy nestrácate, iba sa bude presúvať tak, aby ste sa do odberovej miestnosti mohli dostaviť podľa svojich schopností a objektívnych možností.

8. Odkedy robíte odbery krvi?

Pracovná doba sestier na OACh sa začína o 07:30 hod., čo je súčasne čas, kedy začíname robiť odbery krvi.

Odbery krvi ukončujeme po vybavení posledného pacienta, spravidla najneskôr do 10:00 hod.    

9. Čo sa deje so vzorkami mojej krvi po jej odbere?

Naše sanitárky ešte počas vykonávania odberov odovzdávajú priebežne skúmavky s krvou na príslušné oddelenia, kde sa zrealizujú potrebné vyšetrenia.

Každé laboratórne vyšetrenie samozrejme vyžaduje určitý čas.

Na to, aby Váš lekár mohol rozhodnúť o podaní chemoterapie, potrebujeme poznať Vaše aktuálne výsledky. 

To je jeden z dôvodov, pre ktorý musíte čakať.

10. Čo mám robiť, ak mi nevyhovuje čakanie a chcem prísť na vyšetrenie a/alebo podanie chemoterapie nasledujúci alebo iný deň?

Neexistuje dôvod, pre ktorý by ste sa s Vašim onkológom nemohli dohodnúť na vyšetrení a/alebo podaní chemoterapie nasledujúci alebo iný deň po odbere krvi.

Alternatívne si môžete dať odobrať krv u svojho všeobecného lekára a k nám môžete prísť priamo s výsledkami požadovaných laboratórnych vyšetrení.

11. Čo mám robiť, keď mám odber krvi za sebou? 

Ak si želáte absolvovať odber krvi, vyšetrenie a podanie chemoterapie na OACh v jeden deň, potom je ďalším krokom vyšetrenie onkológom v ambulancii.

Pred každou skupinou ambulancií (spravidla dvoch až troch) je umiestnený televízor, na ktorom sú uvedené čísla dverí ambulancií a mená onkológov, ktorí v nich v daný deň ordinujú.

Za nimi nasledujú čísla pacientov - medzi nimi aj to Vaše.

Poradie je určené:

a) poradím naskenovania Vášho čiarového kódu ráno po príchode do nemocnice a     

b) podľa toho, kedy sú v jednotlivých laboratóriách ukončené výsledky vyšetrení.

12. Na základe akých kritérií pozývate pacientov do ambulancie?

Základným kritériom je stav pacienta.

Ak má pacient akútne ťažkosti, pochopiteľne ho uprednostníme.   

Na druhom mieste v poradí sú pacienti, ktorí maj v rovnaký deň naplánovanú infúznu liečbu/chemoterapiu.

Na treťom mieste v poradí sú pacienti, ktorí dostávajú chemoterapiu alebo inú liečbu v tabletkách. 

Na štvrtom mieste v poradí sú pacienti, ktorí sú vyliečení z onkologického ochorenia a prichádzajú na kontrolu (tzv. observáciu).

V prípade konziliárnych vyšetrení (najmä noví pacienti, avšak aj pacienti, ktorí si prišli overiť správnosť postupu svojho onkológa) tiež rozlišujeme medzi pacientmi s akútnymi ťažkosťami a tými, ktorí akútne ťažkosti nemajú.

13. Kto v konečnom dôsledku rozhoduje o poradí pacientov vyšetrených v ambulancii?

Vždy a zásadne onkológ, ktorý v danej ambulancii ordinuje.

14. Kedy môžem vstúpiť do ambulancie?

Do ambulancie budete môcť vstúpiť, keď sa na príslušnom televízore zvýrazní Vaše číslo a súčasne budete počuť hlasný zvukový signál. 

13. Čo mám robiť, keď ma onkológ vyšetril a poslal ma na podanie chemoterapie?

Ak Vás onkológ pošle na podanie chemoterapie, potom máte v rukách žiadanky, na ktorých je rozpísaná Vaša liečba. Tie vhoďte do schránky umiestnenej na ľavej strane pred vstupom do aplikárne (na konci OACh) a následne počkajte, kým v riediarni cytostatík Vašu liečbu pripravia.

14. Čo sa deje, keď je moja liečba nariedená?

V okamihu, keď je Vaša liečba nariedená, zamestnanec v riediarni označí v elektronickom systéme liečbu za vybavenú a Vaše infúzie sa presunú z riediarne do aplikárne.

V okamihu, keď sa uvoľní  lôžko v aplikárni (k dispozícii máme 39 lôžok), elektronický vyvolávací systém Vás vyzve, aby ste vstúpili do aplikárne.