Prednostovia kliník

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM

prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ

 

V roku 1991 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Atestoval v odbore internej medicíny, druhú atestáciu získal  v odbore klinická onkológia. V roku 1995 získal akademickú hodnosť „CSc.“ s prácou na tému: Nefrotoxicita aminoglykozidov a amfotericínu B u onkologických pacientov. V rokoch 1991 - 1996 pracoval na subkatedre chemoterapie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od roku 1991 pôsobí v Národnom onkologickom ústave, kde nastúpil ako lekár na Oddelenie klinickej hematológie v rámci Internej kliniky. Súčasne v rokoch 1996 – 2007 pracoval ako odborný asistent na Katedre Klinickej onkológie SZU v Bratislave. V rokoch 2012 – 2015 zastával pozíciu námestníka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť v Národnom onkologickom ústave. V roku 2014 získal vedecko – pedagogickú hodnosť „docent“ na Lekárskej fakulte UK. Od roku 2015 pôsobí ako prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ v Národnom onkologickom ústave. Podieľa sa na výučbe študentov na LF UK. Je členom viacerých domácich a zahraničných odborných spoločností a organizácií.

​​​​​​​prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
​​​​​​​prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

prednosta II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ

 

V roku 2001 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň pracoval ako študentská vedecká sila v Ústave experimentálnej onkológie (ÚEO) SAV. Atestoval v odbore v odbore klinická onkológia. V rokoch 2001 – 2007 bol lekárom Internej kliniky Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. V roku 2006 po absolvovaní doktorandského štúdia v ÚEO SAV a na LF UK na tému „Možnosti uplatnenia probiotík v onkológii“ pôsobil v rokoch 2007 – 2011 ako odborný asistent na II. Onkologickej klinike LF UK a NOÚ v NOÚ. V roku 2011 získal vedecko – pedagogickú hodnosť „docent“ na LF UK a v roku 2017 hodnosť "profesor" a "doktor vied". Od roku 2017 pôsobí ako prednosta II. Onkologickej kliniky LFUK a NOÚ v NOÚ. V rokoch 2008 – 2009 pôsobil na Univerzite v Texase, MD Anderson Cancer Center v Houstone USA, kam sa v rokoch 2014 –  2019 vrátil ako hosťujúci docent. Pôsobí tiež ako vedúci Jednotky translačného výskumu, na ktorej založení sa podieľal. Pracuje na viacerých výskumoch. Vo svojom výskume ako prvý popísal nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek, ktoré nemožno detegovať konvenčnými metódami. Je zároveň autorom 2 medzinárodných patentov na detekciu cirkulujúcich nádorových buniek. Je tiež hlavným odborníkom MZ SR pre klinickú onkológiu. Je členom viacerých vedeckých rád a redakčných rád a tiež je členom viacerých domácich a zahraničných odborných spoločností a organizácií. Podieľa sa na výučbe študentov na Onkologickej klinike LF UK.

foto  prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ 

 

V roku 1996 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde nastúpil ako sekundárny lekár na II. Chirurgickú kliniku. V rokoch 2005 – 2007 pôsobil ako vedúci lekár JIS. Atestoval v odbore chirurgia 1. a 2. stupeň, tretiu atestáciu získal v odbore gastroenterálna chirurgia. V roku 2004 obhájil dizertáciu v odbore chirurgia. V roku 2009 získal vedecko – pedagogickú hodnosť „docent“ na LF UK v Bratislave. V rokoch 2007 - 2017 bol primárom chirurgického oddelenia na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ  v Národnom onkologickom ústave, kde od roku 2017 pôsobí ako jej prednosta. Ako chirurg sa venuje najmä karcinómu pankreasu, pričom do chirurgickej liečby zavádza najnovšie poznatky. V roku 2021 bol inaugurovaný za profesora v odbore chirurgia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Podieľa sa aj na výučbe študentov na LF UK v odbore všeobecná chirurgia.