Štatutárny orgán

Ing. Tomáš Alscher, MPH
Ing. Tomáš Alscher, MPH

generálny riaditeľ

člen štatutárneho orgánu

+421 2 59 378 579

 

Je absolventom Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V roku 2016 ukončil štúdium MPH na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave. V rokoch 2006  – 2016 zastával pozíciu konateľa vo viacerých súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa rôznymi činnosťami, čo mu umožnilo získať manažérske zručnosti z oblasti riadenia, finančného manažmentu, marketingu, personalistiky a komunikácie. Od 1. júla 2012 pôsobil vo funkcii námestníka pre ekonomiku a hospodársko-technické činnosti, neskôr ako ekonomický riaditeľ v Národnom onkologickom ústave. V rokoch 2014 – 2018 sa ako poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov venoval Agende verejnej správy a financií. 15. júla 2018 bol menovaný do funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa v Národnom onkologickom ústave.

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

medicínsky riaditeľ

člen štatutárneho orgánu

+421 2 59 378 667

 

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave, kde nastúpil ako odborný asistent chirurg. V rokoch 1996 - 2007 zastával pozíciu prednostu II. chirurgickej kliniky LFUK v Bratislave. V rokoch 2007 - 2016 pôsobil ako prednosta Kliniky chirurgickej onkológie  SZU a NOÚ v Národnom onkologickom ústave. Ďalšie dva roky bol námestníkom riaditeľa. Zároveň pôsobí ako profesor na Lekárskej fakulte SZU. Je hlavným odborníkom MZ SR pre chirurgiu. Je členom viacerých vedeckých rád a redakčných rád. 1. októbra 2017 bol menovaný do funkcie člena štatutárneho orgánu – medicínskeho riaditeľa v Národnom onkologickom ústave.