Lekárska knižnica

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, 4. poschodie

Knižnicu vedie: Mgr. Ľubica Šipošová
Tel. : +421 2 59378 622
E-mail:  kniznica@nou.sk
 

PROFIL PRACOVISKA

Stredisko vedeckých informácií NOÚ je špecializovanou lekárskou knižnicou. Je knižnično-informačným pracoviskom,  ktoré zabezpečuje vedecké a odborné medicínske informácie predovšetkým z onkológie a nadväzujúcich odborov. Svoje služby poskytuje pre ďalšie vzdelávanie najmä zdravotníckym aj nezdravotníckym pracovníkom ústavu, najviac lekárom – špecialistom,  strednému  zdravotníckemu personálu, riadiacim pracovníkom, v odôvodnených prípadoch aj externým odborníkom, výskumným pracovníkom, doktorandom, ale aj študentom.

Lekárska knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc a individuálnym členom Spolku slovenských knihovníkov. Spolupracuje s ďalšími vedeckými knižnicami a inštitúciami.

Zabezpečuje:

  • výpožičné služby z fondu knižnice, vrátane zabezpečenia medziknižničných výpožičných služieb z iných knižníc v SR a v zahraničí (MVS a MMVS)

  • konzultačné služby najmä pre oblasť onkologickej literatúry, poskytovanie informácií o taktike vyhľadávania medicínskych zdrojov

  • rešeršné služby – spracováva rešerše z domácich a zahraničných medicínskych databáz, zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom poskytuje bibliografické informácie a zaisťuje plné texty vybraných citácií

  • reprografické a rôzne druhy  referenčných služieb.