Zástupcovia NOÚ a MOÚ podpísali Memorandum o spolupráci

24.03.2022
Memorandom o spolupráci sa podarilo spojiť dva vysokošpecializované ústavy, ktoré sa podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti a zabezpečujú tiež vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

 

Národný onkologický ústav v Bratislave (NOÚ) a Masarykův onkologický ústav v Brne (MOÚ) sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Memorandom o spolupráci sa podarilo spojiť dva vysokošpecializované ústavy, ktoré sa podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti a zabezpečujú tiež vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

„Sme podobné inštitúcie, s podobným zameraním, rozsahom a veľkosťou, navyše geograficky veľmi blízke. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a veríme, že ak sa spojí odbornosť, schopnosti a zručnosti našich špičkových tímov špecialistov ale i vedeckých pracovníkov, zvýši sa synergický efekt v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni, z čoho budú profitovať najmä naši pacienti“, vyjadril sa generálny riaditeľ NOÚ Ing. Tomáš Alscher, MPH.

„Vzájemné sdílení zkušeností, úspěchů a poznatků je to nejcennější, co mohou ústavy sdílet. Současně jsme velice rádi, že se můžeme vzájemně inspirovat a společně posouvat klinickou i vědeckou praxi na ještě vyšší úroveň,“ uviedol riaditeľ MOÚ prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

„Dohodli sme sa, že zintenzívnime komunikáciu na úrovni kliník a oddelení. Vďaka Memorandu o spolupráci budú môcť naši odborníci zdieľať informácie, poznatky a skúsenosti v oblastiach bezprostredne súvisiacich s liečbou, čo im umožní lepšie riešiť aj tie najzávažnejšie a najkomplikovanejšie prípady. Ak budú naše špecializované zariadenia prepojené, vzájomne nás to môže posunúť dopredu“, zdôraznil medicínsky riaditeľ NOÚ prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Po slávnostnom akte podpísania Memoranda o spolupráci na pôde NOÚ, vedenie NOÚ sprevádzalo zástupcov MOÚ po vybraných kľúčových pracoviskách.

Memorandum o spolupráci v oblastiach: zdieľanie skúseností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti; zdieľanie praktických skúseností a nových poznatkov; výmenné pobyty  v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov; komunikačné školenia zamestnancov; vedecko-výskumná činnosť a využitie ich výsledkov v praxi

Účastníci stretnutia:

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., riaditeľ MOÚ

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA, zástupca riaditeľa MOÚ, námestník pre liečebnopreventívnu starostlivosť MOÚ

PhDr. Jana Kocourková, MBA, námestníčka pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, MOÚ

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., námestník pre stratégie, komunikáciu a vzdelávanie, MOÚ

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., poradca riaditeľa pre legislatívu a inovácie, MOÚ

Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ NOÚ

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., medicínsky riaditeľ NOÚ

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prednosta II. Onkologickej kliniky, LF UK, NOÚ

PhDr. Katarína Zanchetta, vedúca odboru ošetrovateľstva, NOÚ

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu, NOÚ

 

Masarykův onkologický ústav (www.mou.cz) je najväčšie vysoko špecializované onkologické centrum v Českej republike. V MOÚ sú sústredené všetky medicínske odbory pre zabezpečenie komplexnej onkologickej starostlivosti, ktorá zahŕňa prevenciu, epidemiológiu, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorovej liečby a rehabilitáciu. Zameriava sa na vedecko-výskumnú činnosť vrátane základného výskumu. Zabezpečuje pre- aj postgraduálnu výuku lekárov a zdravotníkov a osvetovú činnosť zamarenú na širokou verejnosť. Má štatút Národného onkologického centra a medzinárodnú akreditáciu OEC.

Národný onkologický ústav (www.nou.sk) je špecializovaná nemocnica zameraná na poskytovanie komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti v Slovenskej republike (SR) v rozsahu špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a intenzívnej zdravotnej starostlivosti v príslušných medicínskych odboroch. NOÚ sa podieľa na vedecko- výskumnej  činnosti, pregraduálnej i postgraduálnej výučbe lekárov a zdravotníkov. Slúži ako metodické a koordinačné centrum onkologickej starostlivosti v Slovenskej republike. V NOÚ bol v roku 2018 zriadený Národný onkologický inštitút (NOI) s cieľom poskytovať klinicko-výskumnú, akademickú a vzdelávaciu platformu pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie úloh Národného onkologického programu SR.