Vznik platformy o karcinóme pankreasu

10.11.2014
Na jej vzniku sa zúčastňuje aj náš kolega MUDr. Tomáš Šálek

Karcinóm pankreasu je 13. najčastejším typom malígneho ochorenia, ale pre svoju zlú prognózu mu patrí vo vyspelých krajinách 4. miesto v počte úmrtí. Aj preto medzinárodné pacientske organizácie vyhlásili prvý Svetový deň karcinómu pankreasu, a stanovili ho na 13.november 2014.   Jeho  cieľom je rôznymi aktivitami zvýšiť povedomie širokej verejnosti o tomto zákernom ochorení, a podporiť   výskum a pokrok v liečbe ochorenia.  Práve pri tejto príležitosti sa  v Európskom parlamente dňa 12. 11.  2014 uskutoční zakladajúci akt odborníkov, pacientov, a politikov s cieľom vytvoriť  platformu o karcinóme pankreasu a riešení tohto problému na európskej úrovni. Na vzniku platformy sa za Slovensko zúčastňuje aj  náš  popredný onkológ z Národného onkologického ústavu a zástupkyňa združenia  onkologických pacientov Europacolon  Slovensko.

Platforma zabezpečí systematické spojenie medzi európskymi príležitosťami a národnými potrebami a pomôže vytvoriť a nastaviť národné iniciatívy ako napríklad národný onkologický plán, informačné kampane, do ktorých sa majú zapájať aj neziskové organizácie,  a ďalšie legislatívne a regulačné nástroje zamerané na priority vnútroštátnej politiky karcinómu pankreasu. Hlavné ciele platformy budú:

  • zvyšovať povedomie o rastúcej hrozbe rakoviny pankreasu v rámci EÚ a na vnútroštátnej úrovni
  • vytvoriť pracovnú skupinu venujúcu sa problematike karcinómu pankreasu, ktorá podporí zlepšenie zberu údajov, včasnejšej diagnostiky a štandardu starostlivosti o pacientov

S cieľom zapojiť aj Slovensko do riešení na národnej úrovni, sa na vzniku platformy  v Bruseli zúčastní aj  MUDr. Tomáš Šálek z Národného onkologického ústavu, ktorý je tiež prezidentom Slovenskej onkologickej spoločnosti a členom  poradnej rady ESDO (Európskej spoločnosti digestívnej onkológie). Za onkologických pacientov bude našu krajinu zastupovať členka združenia Europacolon Slovensko,  PhDr. Patrícia Kramárová, ktorá má  v tejto organizácii na starosti medzinárodné projekty. 

Združeniu Europacolon SK sa darí úspešne zvyšovať povedomie o  rakovine hrubého čreva, presadzovať jej skríning,  a pomáha pacientom s  onkologickými chorobami tráviaceho traktu. Jeho zakladajúcim členom sú Patrik Herman, Jana Pifflová Španková a aj onkológ MUDr Tomáš Šálek.

MUDr. Tomáš Šálek: „Podľa nás, odborníkov je dôležité podporiť výskum v oblasti diagnostiky a liečby a snažiť sa o definovanie vhodného markera   pre efektívne zvýšenie včasného záchytu. Tieto ciele budeme definovať  práve 12. novembra tohto roku spolu s expertmi v oblasti onkológie z ostatných krajín Európskej únie  a predstavíme ich  aj v Bruseli v komisii Európskeho parlamentu, s cieľom upriamiť pozornosť na túto problematiku aj v komunikácii s europoslancami zaoberajúcimi sa zdravotníctvom.

Jana Pifflová Španková prezidentka pacientskeho združenia o.z. Europacolon Slovensko pripomína, že karcinóm pankreasu je veľmi vážne ochorenie, ktorému treba venovať pozornosť: „My sa stretávame s  pacientmi,  ktorí naň trpia, v našom centre podpory v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Poskytujeme im najmä sychosociálnu pomoc. Radi by sme im však pomohli aj získať viac  informácií o chorobe. Vo všeobecnosti sa o tejto chorobe vie málo, vítame preto túto platformu a  myslíme si, že je dôležité aj všeobecne  upriamiť pozornosť širokej verejnosti na tento závažný problém, s cieľom zvýšiť záchyt včasných štádií karcinómu pankreasu.

Patrícia Kramárová, ktorá vedie medzinárodné projekty združenia Europacolon Slovensko, je zároveň epidemiologička: „Uvádza sa, že čiastočnou príčinou nízkej úrovne povedomia o tejto chorobe je nedostatočná pozornosť venovaná rakovine pankreasu. Preto prvým cieľom platformy aj nášho združenia bude zvyšovať povedomie o rakovine pankreasu, a tak pomôcť aj pacientom a ich blízkym. Verím, že z Bruselu si prinesieme mnoho nových podnetov.

Na potrebu vytvorenia platformy o karcinóme pankreasu a riešenia tohto problému na európskej úrovni upozornili dvaja členovia Európskeho parlamentu, Philippe Juvin a Philippe de Backer prostredníctvom „European call to action“. Cieľom tejto platformy je tiež zhromaždiť zainteresovaných odborníkov, ktorí budú pracovať na konkrétnych a dosiahnuteľných iniciatívach.