Katarína Kaľavská sa stala laureátkou ocenenia Vedec roka 2020

29.06.2021
Uspela v kategórii Mladý vedecký pracovník

Ocenenie VEDEC ROKA 2020 vyhlásili v piatich kategóriách Centrum vedecko-technických informácií, SAV a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Okrem vedca roka bol odmenený aj mladý vedecký pracovník, inovátor roka, technológ roka a osobnosť medzinárodnej spolupráce. Cieľom podujatia už 24. ročníka je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V kategórii MLADÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK si prevzala cenu Katarína Kaľavská za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia v NOÚ a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek. Tvorila päticu odmenených významných vedeckých pracovníkov, ktorí si 29. júna prevzali titul „Vedec roka 2020“ v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Ďakujem všetkým pacientom, ktorí sa rozhodli zapojiť do štúdií so zameraním na biomedicínsky výskum a neoceniteľným spôsobom tak prispievajú k poznaniu onkologických ochorení. Ocenenie patrí celému nášmu tímu, ľuďom, ktorí ma učia a motivujú k ďalšej práci. Vďaka tiež patrí vedeniu NOÚ, ktoré podporuje základné posolstvo translačného výskumu a napomáha v jeho rozvoji. Ďakujem manželovi, rodičom a blízkym za ich podporu, pomoc a vytváranie stabilného zázemia, bez ktorého by som nemohla vykonávať prácu, ktorá ma tak napĺňa", úprimne sa vyjadrila čerstvá laureátka.

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. sa dlhodobo venuje predklinickému štúdiu testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek (TGCTs) a mechanizmom chemorezistencie týchto nádorov. TGCTs predstavujú najčastejšie sa vyskytujúci solídny nádor u mladých mužov. Úspešnosť liečenia  takéhoto ochorenia v metastatickom štádiu dosahuje až 80 %. Je vedúcou Biobanky v rámci Jednotky translačného výskumu v NOÚ a spolupodieľala sa na jej založení a vybudovaní. Biobanka v NOÚ sa špecializuje na systémový zber, spracovanie a archiváciu vzoriek biologického materálu od pacientov s vybranými nádorovými ochoreniami, vrátane tých, ktorí sú voči liečbe rezistentní. Takto získané vzorky predstavujú neoceniteľný materiál pre biomedicínsky výskum a ich analýza pomáha objasňovať mechanizmy, ktoré sa podieľajú  na zlyhaní liečby.

 

Všetky informácií o podujatí nájdete tu: Vedec roka SR.