Generálni riaditelia podpísali memorandum o spolupráci

Nachádzate sa tu

22. 06. 2018
Generálni riaditelia Národného onkologického ústavu (NOÚ), Tomáš Alscher, Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) , Ladislav Kužela a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Mongi Msolly podpísali Memorandum o spolupráci národných ústavov.

,,Intenzívna spolupráca medzi národnými ústavmi nie je len o geografickej blízkosti, ktorá  je nesmierne výhodná rovnako pre pacientov aj zdravotnícky personál,  ale predovšetkým o  špičkových tímoch odborníkov, ktoré ak sa spoja, zvýši sa synergický efekt a pacienti týchto zdravotníckych zariadení dostanú tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, akú im na Slovensku dokážeme  zabezpečiť,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., generálny riaditeľ NÚDCH.

Vďaka „Memorandu o spolupráci“ budú môcť naši odborníci vzájomne rýchlejšie a operatívnejšie kooperovať, čo im umožní lepšie riešiť aj tie najkomplikovanejšie a najzávažnejšie prípady. Ak budú naše zdravotnícke zariadenia vzájomne prepojené, budeme schopní našim pacientom ešte rýchlejšie poskytnúť služby a výkony, aké si vyžaduje ich zdravotný stav,“ povedal Ing. Mongi Msolly, MBA, generálny riaditeľ NÚSCH, a.s.

,,Podpísanie memoranda národných ústavov v rámci Bratislavy je veľkou pridanou hodnotou predovšetkým pre našich pacientov. Práve vzájomná spolupráca a prepojenie našich odborných tímov zabezpečia poskytnutie zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni pre tých pacientov, ktorých zdravotný stav si danú starostlivosť a výkony vyžaduje,“ povedal Ing. Tomáš Alscher, MPH,   generálny riaditeľ NOU.

Spolupráca medzi národnými ústavmi funguje už dnes. Podpisom memoranda sa zavŕši a otvorí sa priestor pre nové projekty. Napríklad pri liečbe pacientov s osteochondromatózou (exostózová choroba) je potrebná spolupráca špecialistov národných ústavov. ,,Máme vynikajúcu spoluprácu so špecialistami NÚSCH, a.s., napríklad pri ťažkých stavoch u pacientov s osteochondromatózou, teda  mnohopočetnými osteochondrómami, kedy si pomáhame pri operáciách, pri ktorých už nejde iba o odstránenie exostózy (benígneho nádoru), ale hrozí pri nich aj vysoké riziko peri-operačného porušenia cievy. Niekedy je cieva v blízkosti osteochondrómu postihnutá aneuryzmou, ktorá môže prasknúť a ohroziť pacienta na živote a tam už musí zasiahnuť cievny chirurg,“ povedal prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, prednosta Ortopedickej kliniky (ORK) LF UK a NÚDCH. Na ORK majú lekári ročne asi 30 detí s exostózovou chorobou.

Jedným z prvých projektov Memoranda o spolupráci medzi národnými ústavmi je aj rozbiehajúci sa projekt tranzientnej kliniky, ktorého cieľom je uľahčiť prechod onkologických pacientov NÚDCH do starostlivosti onkológov NOÚ. ,,Považujeme za veľmi dôležité, aby sa medzi dospievajúcim pacientom a jeho novým lekárom hneď od začiatku vytvorilo puto založené na dôvere. Zdravotná dokumentácia môže mať aj sto strán a lekár preberajúci pacienta do svojej starostlivosti potrebuje dlhší čas, aby sa s ňou oboznámil. Ak by ho nemal, puto medzi pacientom a lekárom by sa nemuselo vytvoriť. To je jedna stránka veci, druhá je odlišnosť problematiky detských malignít od dospelých,“ povedal Ladislav Kužela.  ,,Naším cieľom je postupne sa stretávať s novými lekármi našich pacientov a diskutovať o problematike, kde patria predovšetkým neskoré následky liečby, sekundárna malignita a recidíva ochorenia,“  povedala doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK A NÚDCH. „Tranzientné kliniky“ predstavujú akýsi inštitút prehĺbenia spolupráce medzi špičkovými ústavmi v Bratislave poskytujúcimi celonárodnú zdravotnú starostlivosť. Nejde len o poskytnutie kontinuálnej zdravotnej starostlivosti po dovŕšení dospelosti u detí, ale aj o výmenu poznatkov a skúseností v oblastiach bezprostredne súvisiacich s liečbou a po jej absolvovaní,“ povedal prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., medicínsky riaditeľ NOU.

Memorandom o spolupráci sa prvýkrát na Slovensku podarilo spojiť tri špičkové pracoviská a v úzkej spolupráci na úrovni národných ústavov tak pacientom poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť. Vzájomná spolupráca sa bude týkať okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj vedecko-výskumnej činnosti, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a zabezpečenia cirkulácií pred špecializačnými skúškami.