Chcem požiadať o informácie v zmysle zákona č. 211/2000

Nachádzate sa tu

Národný onkologický ústav je podľa zákona  č. 211/2000   Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinnou osobou.

Podľa zákona o slobode informácií je povinný sprístupniť iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. 

Nesprístupňuje celkom alebo obmedzene informácie, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, dotýkajú sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, označené ako obchodné tajomstvo a informácie uvedené v § 11 zákona o slobode informácií.