Národny onkologický ústav

Stručná história vzniku a vývoja Národného onkologického ústavu v Bratislave

Starostlivosť o pacientov s nádorovými chorobami sa spája v Bratislave s Alžbetínskym kláštorom, kostolom a nemocnicou na Špitálskej ulici. Tento komplex postavili podľa projektov viedenského architekta F. A. Pilgrama. Do 20. storočia sem prijímali staršie ženy s chronickými chorobami, často nádorovými. Po prvej svetovej vojne tu už liečili aj mužov. Nemocnica pôsobila ako filiálka Štátnej nemocnice v Bratislave (terajšej Nemocnice Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici).

V rokoch 1939 – 1942 tu prechodne umiestnili Rádiumterapeutický ústav, so štatútom kliniky, v ktorom až do svojej smrti pôsobil zakladateľ slovenskej rádiológie, prof. MUDr. Ľ. Valach. Ústav potom presťahovali do adaptovaných priestorov Štátnej nemocnice a nemocnica sv. Alžbety slúžila ako liečebné oddelenie pre chronických a onkologických pacientov.

Vo februári 1945 bola nemocnica sv. Alžbety i s kostolom poškodená pri leteckom nálete. Pri oprave sa potom vykonali stavebné úpravy potrebné pre nemocnicu. V tom istom roku bol povereníkom zdravotníctva MUDr. V. Thurzo, ktorý podporil zriadenie Ústavu pre výskum a liečbu nádorov v priestoroch tejto nemocnice.

Súčasne obsadil miesto prednostu Oddelenia laboratórneho vyšetrovania v Štátnej nemocnici a 21.11.1949 bol poverený vykonaním prác súvisiacich so zriadením Ústavu pre výskum a liečbu nádorov. Nemocnica mala v tom čase 90 lôžok a 3 oddelenia: rádiologické, gynekologické a chirurgické. Laboratórium pozostávalo z dvoch miestností a slúžilo tiež Spolku proti rakovine ako bioptická stanica. Spolok proti rakovine pomáhal pacientom napríklad financovaním cestovných výdavkov pri dochádzaní na vyšetrenia do ústavu a podporoval pacientov pri hradení nákladov spojených s liečbou.

V roku 1950 po príchode prof. MUDr. F. Šveca a neskôr MUDr. A. Winklera, MUDr. Š. Hupku a MUDr. L. Bahnu sa začal v ústave rozvíjať laboratórny i klinický onkologický výskum.

V tom istom roku prešla celá kláštorná budova do štátnej správy a tým sa zväčšili priestory pre ústav.

V roku 1954 bol ústav premenovaný na Výskumný ústav onkologický so sídlom v Bratislave. V nasledujúcom roku bola v ústave inštalovaná ako prvá vo vtedajšej ČSR kobaltová bomba GUT 400 pre statickú teleterapiu sovietskej výroby.

Výskumný ústav bol do roku 1956 rezortným ústavom Ministerstva zdravotníctva, potom niekoľko rokov patril pod Povereníctvo zdravotníctva a od 1.7.1960 znovu pod Ministerstvo zdravotníctva.

V roku 1954 vyšlo prvé číslo medzinárodného vedecko-odborného časopisu Československá onkológia, ktorý je od roku 1957 pod názvom Neoplasma vydávaný Ústavom experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied.

Od roku 1958 sa zásluhou doc. MUDr. A. Winklera, DrSc. konajú onkologické dni v Bratislave. V tom čase bola tiež vytvorená Katedra rádioterapie ILF, ktorej vedúcim bol dlhé roky doc. MUDr. J. Ďurkovský, CSc.

V roku 1960 sa začala výstavba novej klinickej časti ústavu v priestoroch kláštornej záhrady, keďže pôvodná klinická časť nevyhovovala po stránke hygienickej a najmä svojou kapacitou. V tom čase výskumné ústavy mohli mať maximálne 100 lôžok, ústav mal už 142 lôžok a po dobudovaní novej budovy mal dosiahnuť kapacitu 220 lôžok.

V roku 1962 bola v rámci LFUK v Bratislave vytvorená Katedra onkológie a rádiológie, neskôr i nukleárnej medicíny. Vedúcim katedry bol MUDr. V. Thurzo. Ústav sa stal výučbovou základňou pre odbor onkológia, rádioterapia a nukleárna medicína. Novovybudovaná klinická časť ústavu bola otvorená 19.6.1964. Na základe uznesenia vlády č. 751/1958 o obmedzení lôžkových fondov výskumných ústavov rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva v Prahe vyčleniť z prevádzky Výskumného ústavu onkologického v Bratislave lôžkový fond a dať ho do správy Povereníctva zdravotníctva, čím 1.1.1966 vznikol samostatný Onkologický ústav pre Slovensko.

V ten istý deň bola výskumná časť ústavu vyčlenená z rezortu ministerstva zdravotníctva a začlenená do SAV ako Ústav experimentálnej onkológie SAV.

Názov Onkologický ústav pre Slovensko, Heydukova 14 bol pozmenený Opatrením ministra zdravotníctva SSR z 2. októbra 1976 č. Z-3 721/1976 B/2 na Ústav klinickej onkológie v Bratislave.

Po nežnej revolúcii hľadali onkológovia možnosť, ako zvýšiť doterajší už nepostačujúci počet lôžok pre onkologických pacientov. Podobne boli potrebné aj lôžka pre kardiovaskulárnych pacientov, ale nakoniec nemocnicu, známu pod názvom Štátny ústav národného zdravia v Bratislave, dostali pacienti s nádorovými ochoreniami. Uznesením vlády SR č. 45 z 24. januára 1990 zrušila vláda uznesenie č. 334 a súhlasila so začlenením bývalého Štátneho ústavu národného zdravia (ŠÚNZ) do Ústavu klinickej onkológie v Bratislave a uložila ministrovi zdravotníctva a sociálnych vecí zabezpečiť činnosť reprofilizovaného zdravotníckeho zariadenia od 1. februára 1990, vrátane riešenia personálnych zmien.

30. mája 1990 sa názov ústavu znovu zmenil – z Ústavu klinickej onkológie v Bratislave na Národný onkologický ústav so sídlom v Bratislave (zmenou Zriaďovacej listiny Ústavu klinickej onkológie v Bratislave č. 2304/1990-A). Takže Národný onkologický ústav prakticky pozostával z ústavu na Heydukovej ulici a novozískanej budovy ŠÚNZ. Existencia týchto dvoch ústavov v jednom vydržala do 30. septembra 1994. 1. októbra 1994 vznikol samostatný Onkologický ústav sv. Alžbety so sídlom v Bratislave na Heydukovej ulici č. 10. Národný onkologický ústav pokračuje ako samostatné zdravotnícke zariadenie na Klenovej ulici č. 1.

I keď sa na prvý pohľad zdá, že história vzniku a vývoja sa týka viac OÚSA, je treba mať na pamäti, že oba ústavy vychádzali zo spoločného základu, tradícií a personálneho obsadenia. Napriek mnohým odlišnostiam, občas aj v názoroch na problémy, zostáva spoločným cieľom oboch ústavov starostlivosť o pacientov s nádorovou chorobou.

MUDr. Ľ. Švancárová


Použitá literatúra:

1. Janota, I.: Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave. 1. vydanie. Bratislava: Albert Marenčin
Vydavateľstvo PT, 2008. 180 s. ISBN 978-80-89218-65-3

2. Orthová, A.: História vzniku a vývoja Onkologického ústavu v Bratislave. In: Klinická onkologie, roč. 1, 1988, č. 5, s. 157 – 160.

3. Ujházy, V.: História onkológie na Slovensku, In: Onkológia (Bratisl.), ročník 1, 2006, č. 4, s. 277 – 278.

Chronológia vzniku Národného onkologického ústavu v Bratislave

  1. Zriaďovacia listina Onkologického ústavu pre Slovensko č. j. Z-8025/1965-VI/B-2 zo dňa 27.11.1965, ktorou bol s účinnosťou od 1.1.1966 zriadený „Onkologický ústav pre Slovensko v Bratislave, Heydukova ulica č. 14.“ (Potvrdenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. SLP-1030/199 zo dňa 3.5.1999, ktorou MZ SR potvrdzuje, že vyššie uvedená zriaďovacia listina uverejnená vo Vestníku MZ SR je originálnou zriaďovacou listinou Národného onkologického ústavu v Bratislave, Klenová 1).
  2. 2.  Názov „Onkologický ústav pre Slovensko, Heydukova ulica č. 14“ bol pozmenený Opatrením ministra zdravotníctva SSR z 2. októbra 1976 č. Z-3 721/1976 B/2 na „Ústav klinickej onkológie v Bratislave.“
  3. Uznesenie vlády SSR č. 334 z 29.11.1989, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.1990 reprofilizoval „Štátny ústav národného zdravia v Bratislave“ na Diagnosticko-liečebný a výučbový ústav so zameraním na kardiovaskulárne choroby v priamom riadení Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR. (Uznesenie vlády SSR č. 334/1990 – Štatút diagnosticko-liečebného a výučbového ústavu).
  4. Uznesením vlády SSR č. 45 z 24.1.1990 zrušila vláda svoje uznesenie č. 334 a súhlasí so začlenením bývalého Štátneho ústavu národného zdravia do Ústavu klinickej onkológie v Bratislave a uložila ministrovi zdravotníctva a sociálnych vecí zabezpečiť činnosť reprofilizovaného zdravotníckeho zariadenia od 1.2.1990 vrátane riešenia personálnych zmien. (Uznesenie vlády č. 45/1990)
  5. Zmena zriaďovacej listiny Ústavu klinickej onkológie v Bratislave č. 2304/1990-A zo dňa 30.5.1990, ktorou sa zmenil názov „Ústav klinickej onkológie v Bratislave“ na názov „Národný onkologický ústav“ so sídlom v Bratislave.
  6. Zriaďovacou listinou štátnej príspevkovej organizácie zo dňa 7.9.1994 č. 3304/1994-A sa vyčlenilo zo štátnej príspevkovej organizácie „Národný onkologický ústav“ so sídlom na Klenovej č. 1 začlenené zdravotnícke zariadenie s názvom „Nemocnica s poliklinikou“ na Heydukovej č. 10 v Bratislave a súčasne z neho zriaďuje s účinnosťou od 1.10.1994 štátnu príspevkovú organizáciu s názvom „Národný onkologický ústav – Nemocnica s poliklinikou sv. Alžbety“ so sídlom v Bratislave, Heydukova č. 10.
  7. Zmena zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave, Klenová č. 1 č. 1560/2000-A, 526/2000 SLP zo dňa 26.4.2000, ktorou sa upravil predmet činnosti Národného onkologického ústavu s účinnosťou od 1.5.2000.
  8. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave č. M/2970/2001, SOČ-3088/2001/Práv.-So, ktorou sa s účinnosťou od 1.8.2001 mení zriaďovacia listina o možnosť vykonávať činnosť dopravnej zdravotnej služby.
  9. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave č. 06889 – 2/2006 – SP zo dňa 16.1.2006, ktorou sa s účinnosťou od 16.1.2006 v časti, „Predmet činnosti.“
  10. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave č. 30029 – 2/2007 – OP zo dňa 21.12.2007, ktorou sa s účinnosťou od 1.1.2008 mení zriaďovacia listina v časti „Predmet činnosti.“

JUDr. D. Hrubšová, MPH