Oddelenie radiačnej onkológie

Tel:
Fax:
E-mail:
WWW:
+421 2 59378693
+421 2 54772 601
info@nou.sk
www.nou.sk
 


Primár oddelenia:

MUDr. Margita Pobijáková
 tel: 02/59378 755

Sekretariát:

Iveta Rejdovjan                                                                kl. 693

Vedúci fyzik:

 RNDr. Gabriela Illiťová                                                          kl. 508

Vedúca sestra:

  PhDr. Katarína Ondrejková                                                 kl. 695

 Vedúci rádiologický technik:

  Bc. Milan Seman                                                              kl. 590

 Staničná sestra ORO1:

  Mgr. Martina Böhmová                                                        kl. 370

Staničná sestra ORO2:

  Lenka Harmincová                                                              kl. 554


Lekári oddelenia radiačnej onkológie:

MUDr. Zuzana Dolinská, radiačný onkológ
MUDr. Marta Fekete, radiačný onkológ
MUDr. Alexandra Hanicová, sekundárny lekár
MUDr. Andrea Huráková, sekundárny lekár
MUDr. Marin Džongov, sekundárny lekár
MUDr. Martina Kolarčíková - Lukačovičová, radiačný onkológ
MUDr. Mojmír Masár, radiačný onkológ
MUDr. Andrea Masaryková, radiačný onkológ
MUDr. Veronika Duffková, sekundárny lekár
MUDr. Martina Pohrancová, radiačný a klinický onkológ
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.,radiačný onkológ

MUDr. Ingrid Závacká, sekundárny lekár
 

Pracovníci oddelenia rádiofyziky:

Ing. Peter Hodás, fyzik
Mgr. Dávid Lederleitner, fyzik
Ing. Miroslava Masná, fyzik
Mgr. Ing. Marek Paluga, PhD, fyzik
Ing. Pavol Bíreš, fyzik
Ing. Alica Žilková, fyzik


Jakub Podolský, technik

    

Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ patrí k najmladším oddeleniam používajúcim ionizačné žiarenie na liečbu nádorových a nenádorových ochorení na Slovensku (novopostavený pavilón a inštalácia technológií v roku 1996).


  ŠTRUKTÚRA ODDELENIA RADIAČNEJ ONKOLÓGIE:

 • lôžkový úsek s kapacitou 50 lôžok (oddelenie 1 je situované na 2. poschodí pavilónu N, oddelenie č. 2 je situované na 2. poschodí pavilónu M)
 • ambulantný úsek, ktorý využívajú pacienti liečení žiarením ambulantne (ochorenia, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu). Všetky ambulancie sa nachádzajú na prízemí budovy N. Na prevádzke ambulancií sa podieľajú atestovaní lekári

  • rádioterapeutická ambulancia: zabezpečuje liečbu žiarením pre ambulantných pacientov
  • rádioterapeutická dispenzárna ambulancia: kde sú ďalej sledovaní pacienti po ukončení liečby žiarením
  • rádioterapeutická konziliárna ambulancia: zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre ostatné medicínske odbory
 • úsek plánovací a terapeutický
  • oddelenie rádiofyziky, ktoré zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontroly kvality rádioterapeutických prístrojov
  • úsek terapeutický pre externú rádioterapiu a brachyterapiu

 

Oddelenie radiačnej onkológie

 v y k o n á v a
 • vysokú odbornú úroveň liečby žiarením u nádorových a vybraných nenádorových ochorení
 • klinickú aplikáciu ionizujúceho žiarenia a zaoberá sa kombinovanou rádiochemoterapiou, liečbou hormonálnou, imunomodulačnou, liečbou podpornou, symptomatickou, ako aj dispenzarizáciou pacientov po liečbe
 • doliečovanie a dispenzarizáciu chorých po liečbe žiarením
 • liečebnú aplikáciu ionizujúceho žiarenia u vybraných nenádorových ochorení
 • v externej rádioterapii: kombinovanú rádiochemoterapiu, elektrónovú terapiu, veľkopoľové techniky, concomitant boost (field in field), dynamické kliny, TBI
 • v brachyterapii: intrakavitárnu (gynekologické malignity, dutina ústna, epipharynx), intraluminálnu (bronchy, oesophagus, rektum), intersticiálnu (prsník, koža a sliznice, ORL, mts)
 • celotelové ožarovanie elektrónmi u pacientov s kožnými lymfómami (TSEI-Total Skin Electron Irradiation) a celotelové ožiarenie fotónovým žiarením (TBI-Total Body irradiation)
 • zdokonaľovanie ožarovacích techník s maximálnym využitím výpočtovej techniky a zásad Quality assurance (QA)
 • konziliárnu činnosť pre ostatné odbory v rámci NOÚ ako aj pre celú SR
 • účasť na klinickom výskume v oblasti radiačnej onkológie, klinickej fyziky a rádiobiológie

 s p o l u p r a c u j e

 • vo forme interdisciplinárnej spolupráce s ďalšími medicínskymi odbormi
 • pri pedagogickej pregraduálnej činnosti s podieľaním sa na výučbe študentov v odbore rádiologický asistent

Rádioterapia je po chirurgickej liečbe druhou najúčinnejšou metódou v liečbe nádorových ochorení, v priebehu liečby nádorového ochorenia ju absolvuje približne 60% pacientov. Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných a nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie.

K precíznemu zameraniu cieľového objemu slúži klasický rádioterapeutický simulátor firmy Nucletron (Simulix Evolution) a systém imobilizačných pomôcok firiem Civco, Elekta, Orfit.
Pracovisko je vybavené dvoma lineárnymi urýchľvačmi Varian (Varian 2100C, 2300C/D, rok inštalácie 1996) a jedným lineárnym urýchľovačom firmy Elekta (Synergy Platform, rok inštalácie 2008) pre teleterapiu s možnosťou duálnej aplikácie elektrónového aj X-žiarenia. Nový lineárny urýchľovač Elekta je vybavený tzv. mnoholistovým kolimátorom (MLC) a MV portálovým zobrazovaním (EPID).

Afterloadingový HDR prístroj firmy Nucletron (MicroSelectron) slúži pre potreby brachyterapie.

Na pracovisku je tiež nainštalovaný RTG ortovoltážny prístroj firmy Gulmay (225kV). Všetky technologické časti (simulátor, ožarovne, rádioterapeutické prístroje, brachyterapia) sa nachádzajú na prízemí budovy N.

V súčasnosti oddelenie vykonáva komplexnú škálu rádioterapie samotnej, ako aj v kombinácii s inými liečebnými postupmi (chirurgia, systémová liečba), liečbu paliatívnu, nenádorovú rádioterapiu, dispenzarizáciu pacientov a poradenstvo.

Na pracovisku sa liečia prevažne dospelí pacienti s rôznymi nádorovými (aj nenádorovými) ochoreniami ako sú: malignity urogenitálneho systému a malignity prsníkov, malignity gastrointestinálneho a respiračného systému, malignity centrálneho nervového systému, niektoré hematologické malignity, malignity ORL a iné. Ročne sa lieči na pracovisku externej rádioterapie približne 1100 nových pacientov (cca 1600 pacientov celkovo), na pracovisku brachyterapie približne 200 nových pacientov. Oddelenie poskytuje celú škálu ožarovacích techník vrátane celotelového ožarovania (TBI) a celotelového ožarovania kože (TSEI).

V roku 2009 prešlo pracovisko ako zatiaľ jediné pracovisku na Slovensku auditom Medzinárodnej atómovej agentúry (IAEA QUATRO audit) zameraným na zlepšenie a udržanie kontroly kvality liečby žiarením. Pracovisko je zapojené do dlhodobého projektu Medzinárodnej atómovej agentúry (IAEA Technical cooperation project) zameraného na zlepšenie kvality a bezpečnosti poskytovania liečby žiarením.

Pracovisko dlhodobo spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (Ústav experimentálnej onkológie), zapája sa do mnohých klinických skúšaní.

 

Dokumenty na stiahnutie: Pokyny pre ožarovaných pacientov